User Agreement

Bonart Modern olarak; düzenlediğimiz online(çevrimiçi) müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1.    Bonart Modern satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

2.    Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3.   Online müzayedelere katılabilmek için www.bonartmodern.com adresinden, gerçek kişi bilgileri ile üye kaydı yapılması zorunludur.

4.    Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online katalog yayınlandığı tarihten sonra Teşvikiye Mahallesi, Ahmet Fetgari Sokak No:20/2, Şişli/İstanbul adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

5.    Online müzayedeye katılanlar eserleri Bonart Modern’in 4. Maddede belirtilen adresinde önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontroml ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Bonart Modern satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Bonart Modern’e herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

6.1.    Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Bonart Modern tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede PEY VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. "Online müzayede katılım şifresi" kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

6.2.    Bonart Modern internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.3.    Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

7.    Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Bonart Modern tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Bonart Modern’in satıcı olduğunu göstermez Bonart Modern  satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır. Bonart Modern’in işbu aracılık hizmeti nedeniyle kazanacağı %10 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Bonart Modern’in komisyon(+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %10 komisyon bedelini de ödemekle mükelleftir. Bonart Modern’in bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

8.    Satın alınan eşyanın bedeli havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 15 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve %10 müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği zaman, Bonart Modern 'in ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödeme işleminden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde Bonart Modern eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir veya alınan eşya alıcı tarafından Teşvikiye Mahallesi, Ahmet Fetgari Sokak No 20 2 Şişli İstanbul adresinden teslim alınacaktır. Eşya kargoya verilirse eğer, eşyanın kargoya verildiği Bonart Modern tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Bonart Modern sorumlu tutulamaz.

9.    Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 15 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Bonart Modern dilerse satış akdini feshe, %15 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %3 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Bonart Modernin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Bonart Modernin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

10.    Çevrimiçi Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında, Bonart Modern’in satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

11.    Bonart Modern, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

12.    Bonart Modern, şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Bonart Modern hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

13-Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

14.    Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

15.    Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Bonart Modern’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz veya çoğaltılamaz.

16.    Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

17.    Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Bonart Modern sorumlu tutulmayacaktır.

18.    Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

19.    5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Bonart Modern’in rücu hakkı saklıdır.

20.    18 yaşından küçükler üye olamaz.

21.    Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

22.    Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.